AIMS International Sweden är verksamt inom Executive Search, Board Services och Talent Management. Våra konsulter har erfarenhet från många olika branscher och typer av uppdrag. Vi värnar om långsiktiga kundrelationer, är inte branschberoende och vi undviker att ha för många kunder i ett konkurrensutsatt segment. Detta för att så fritt som möjligt kunna söka kandidater till de uppdragsgivare vi arbetar för.

Vi är både en strategisk samarbetspartner och löser faktiska uppdrag när kunder behöver hitta nyckelpersoner eller bredda beslutsunderlaget inför anställning. Våra uppdrag är på styrelse-, C-, högre mellanchefs- och senior specialistnivå.

Utveckling är viktigt för oss. Vi verkar i en traditionell bransch men har ett stort intresse för hur Executive Search ska utvecklas för att vara en konkurrenskraftig och högt värderad tjänst för våra kunder och kandidater även i framtiden. Vi bistår både internationella och nationella kunder och kan uppfylla deras behov att hitta nyckelpersoner över hela världen. Ett annat fokus är att hjälpa kunder med utvecklingsinsatser inom samspelet mellan ägare, styrelser och ledningsgrupper.

Våra svenska kontor är belägna i Stockholm och i Malmö.

YouTube-kanal och Blogg

Här kommer du till vår YouTube-kanal, där vi samlar filmer om vår verksamhet och våra konsulter samt till vår blogg på svenska, där vi varje vecka skriver om teman som är intressanta för våra kunder, kandidater och kontakter.

Läs mer om vår integritetspolicy och vår datalagringspolicy.

Våra Tjänster

Fler och fler vittnar om svårigheten att hitta rätt nyckelkompetens. Skillnaden mellan att hitta en person och att hitta rätt person kan vara helt avgörande för framgången i en verksamhet.

 

Vi utför proaktiv Executive Search här i Sverige och över världen. Vi hittar VD:ar och ledare till andra ledningsfunktioner samt affärskritiska specialister. Allt för att stödja våra kunder i att nå sina affärsmål.

 

Varje Executive Search uppdrag är unikt både vad gäller förutsättningar och lösning. Vi analyserar verksamheten och behoven, kartlägger var kandidaterna finns och söker aktivt upp de mest intressanta personerna för just ert uppdrag.

 

En vanlig process kan se ut så här: Vi analyserar inledningsvis de specifika behov som hör ihop med uppdraget och då är intervjuer med nyckelpersoner en viktig del. Vi enas med uppdragsgivaren om uppdragsbeskrivning, kravprofil och tidplan. Vi sammanställer en uppdragsspecifik researchplan för var vi ska hitta de mest intressanta kandidaterna. Vi kontaktar dessa och intervjuar dem. Ett väsentligt stöd har vi också i vår innehållsrika och vassa databas.

 

Vanligen presenterar vi efter 6-7 veckor 2-4 kandidater som alla väl ska leva upp till de krav som vi gemensamt har kommit överens om.

 

I slutskedet breddar vi beslutsunderlaget genom omfattande referenstagning, bakgrundskontroll (vid behov) samt en Leadership Assessment. All denna information bidrar också till att onboarding av er nya nyckelperson ska bli så optimal som möjligt.

 

I alla uppdrag lämnar vi garanti och följer upp rekryteringarna med både uppdragsgivare och kandidater.

 

Välkommen att kontakta oss för ett samtal kring era behov och hur vi kan hjälpa er.

Närvaron av en stark, framåtblickande, diversifierad och effektiv styrelse blir allt mer avgörande för en verksamhets framgång och de flesta styrelser har idag högprioriterade förbättringsområden på strategisk och/eller operativ nivå. Vi bistår styrelser att nå sina mål och sina potentialer och vi hjälper till att lösa problem i samspelet mellan ägare, styrelse och ledning när det behövs en extern trusted partner.

 

I vår globala AIMS International Board Services Practice finns kvalificerade och erfarna konsulter som kan dra nytta av sin egen personliga erfarenhet av att arbeta i eller med styrelser inom olika branscher. Vår Managing Partner i Sverige, Titti Hammarling, är Global Head för verksamheten. Teamet är diversifierat och består av seniora AIMS International Partners från olika håll i världen. Kunderna utgörs av allt ifrån stora koncerner till medelstora och familjeägda företag och våra tjänster skräddarsys alltid för att möta kundernas specifika behov.

 

I Sverige erbjuder vi tjänster inom följande kompetensområden:

 • Executive Search av styrelsemedlemmar
 • Executive Search av CEO/VD
 • Board Evaluations och Assessments
 • Assessment och coachning av enskilda styrelseledamöter
 • Succession Planning vid förändringar på ägar- och styrelsenivå
 • Evaluations som stöd I M&A processer och beslut

Inom Talant Management arbetar vi med Assessments och Growth programs för individer och team samt med insatser för att göra Talent Management Processerna i en verksamhet mer effektiva och resultatorienterade. Vårt fokus är att hjälpa verksamheter, ledare och ledningsgrupper att frigöra sin potential med koppling till de affärsmål och ansvarsområden man har.

 

 • Leadership Assessments för att identifiera talang, bedöma lämplighet och visa på utvecklingspotential.
 • Vi hjälper enskilda ledare att utvecklas genom Coaching och anpassade Growth Programs.
 • Vi stödjer ledningsgrupper att utveckla sitt arbetssätt och att leverera resultat genom våra Team Growth Programs.
 • Anpassning, utveckling och ofta förenkling av Talent Management Processerna för att de ska leverera sant affärsvärde. Ofta handlar det om att få olika delar av Talent Management att hänga ihop och förstärka varandra till en resultatskapande helhet.

Välkommen att kontakta oss för ett samtal kring era behov och hur vi kan hjälpa er.

Vetskap om enskilda nyckelpersoners och ledningsguppers/teams styrkor, utvecklingsbehov och potential kan göra stor skillnad för både aktuell verksamhet, de enskilda personernas och gruppernas framtida framgång. Leadership Assessments ger ett neutralt och breddat underlag för olika beslutssituationer, inför förändringar och planerade utvecklingsinsatser.

 

ASSESSMENT AV LEDARE/ENSKILDA NYCKELPERSONER

 

Detta är en bedömning av en persons kapacitet och potential att lyckas med ett specifikt uppdrag eller en speciell roll. Bedömningen bygger på en djup förståelse för kraven i uppdraget/rollen och en kartläggning och utvärdering av individens erfarenheter, kunskaper, drivkrafter, personliga egenskaper, motivation, potential och kognitiva färdigheter.

 

Resultat från sådana Assessments är värdefulla och användningsbara i många sammanhang, bl.a. vid:

 

 • Rekrytering av externa nyckelpersoner
 • Befordran eller rekrytering av interna kandidater
 • Urval till talang- och utvecklingsprogram
 • Underlag för personliga utvecklingsinsatser

Vi är experter på att definiera framgångskraven som olika uppdrag ställer på sina ledare och specialister och våra erfarna konsulter med mångårig vana vid strategisk talangförsörjning använder beprövade metoder och en för AIMS International gemensam process. Detta gör att uppdrag över landsgränserna kan samordnas på ett effektivt sätt. 

 

ASSESSMENT AV LEDNINGSGRUPPER

 

Ledare uttrycker ofta en önskan om att deras ledningsgrupper eller andra affärskritiska team skulle fungera bättre. Kanske har man problem med sammansättningen eller med arbetssättet. Då blir det vanligt att man fastnar i felaktiga frågor eller att beslutsprocesser brister eller tar alldeles för lång tid.

 

Att göra en Assessment eller Audit av en ledningsgrupp är givande i många sammanhang och ibland helt nödvändigt för att ett team ska kunna bryta mönster och komma vidare. Resultaten av en Assessment-genomgång är värdefulla bl.a. vid:

 

 • Utvärdering av kapaciteten hos ett team
 • Beslut att förbättra arbete och resultat i teamet
 • Audit av teamets förutsättningar att hantera nya avgörande utmaningar och situationer, t.ex. ändrade strategier, köp eller delning av verksamhet, etc.

När vi arbetar med Assessments av ledningsgrupper bygger vår ansats på två aspekter: Dels på de individuella medlemmarna och deras bidrag till teamet – vilka deras styrkor och svagheter är för uppdraget. Dels bedömer vi förutsättningarna för teamets arbete via gruppens mål, arbetssätt, dynamik och spelregler. En värdering görs av teamets styrkor och svagheter och resultatet kan sedan ge underlag för beslut att göra förändringar och utvecklingsinsatser.

 

Denna typ av Assessments genomföras av konsulter med djup insikt både i ledarskapets förutsättningar och i ledningsgrupparbete men också vad gäller affärsstrategi och gruppers funktion och utveckling. Konsult(er) väljs med omsorg för att passa det aktuella uppdraget.

 • behovsanpassad utveckling för ledare och specialister

Ledare kan vilja och behöva stärka det egna ledarskapet av en mängd olika anledningar och initiativet till en utvecklingsinsats kan komma från dem själva eller från omgivningen, ofta från styrelse eller närmaste chef.

 

Standardiserade ledarutbildningar berör sällan det individuella ledarskapet och de egna förutsättningarna på något djupare plan. Vi arbetar med utgångspunkt från ledarens aktuella uppdrag, situation och personlighetsmässiga resurser. Vi skräddarsyr Coaching/Growth Programs för den enskilda nyckelpersonen. Dels fokuserar vi då på frågor som är viktiga för individen ställt mot framtida mål och planer. Dels för vi in arbetet på det affärsmässiga sammanhang där personen verkar.

 

Vi ser deltagaren som den aktiva parten. Till sitt förfogande har han/hon genom hela programmet en personlig coach.

 

 För att få rätt ingångsvärden och ett bra utgångsläge inleder vi utvecklingsprogrammet med att göra en Leadership Assessment och en förändrings- och utvecklingsplan.

 

Programmen genomförs därefter med individuella möten kring nyckelfrågor och teman som passar den enskilde. Mötena blir en kombination av planerings- och coachingmöten och paras med individens eget utvecklingsarbete i vardagen.

 

Konsulterna som arbetar med dessa program är specialiserade på Individuell ledarutveckling samt är väl förtrogna med de utmaningar som ledare möter i dag.

 

Programmen genomförs med strikt konfidentialitet.

 • utveckling för ledningsgrupper/team

Att få en ledningsgrupp att fungera optimalt – så att den matchar verksamhetens affärskrav och bidrar med ett gott, framåtblickande ledarskap – är avgörande för framgången i de flesta företag och organisationer. Om teamarbetet inte fungerar som önskat krävs det ofta en rejäl insats av alla berörda för att åstadkomma en förändring.

 

Vi sätter verksamhets affärsmål och den aktuella ledningsgruppen i fokus. Beroende på aktuell problematik och önskat utvecklingsarbete skräddarsyr vi Growth Programs för ledningsgrupper och andra team.

 

Dels fokuserar vi då på hur teamet arbetar och fungerar och var utvecklingsbehoven finns. Dels ägnar vi oss åt frågor som är viktiga för individerna ställt mot framtida mål och planer. Dels för vi in arbetet i det affärsmässiga sammanhang där teamet verkar och ser på vilka förväntningar omgivningen ställer på gruppen.

 

Utvecklingsprogrammet för ledningsteam börjar med en grundlig avstämning kring nuläge och önskad förändring. Vi möter teamet, diskuterar deras situation och syn på vad som behöver bli bättre, visar på ledningsgruppers generella utmaningar och sätt att handskas med problem och utveckling.

 

Som nästa steg genomförs individuella Leadership Assessments och en Group Assessment alternativt en intervjugenomgång med varje person, ofta föregått av svar på ett skräddarsytt frågeformulär som berör gruppens fokusområden.

 

Utvecklingsarbetet sker därefter i form av aktiva workshops med ledningsgruppen parat med individuella coachingmöten och uppföljningsmöten efter behov och överenskommelse.

 

Den första workshopen fokuserar på teamets sammansättning – dvs vilka kompetenser som finns väl och mindre väl representerade och vilka konsekvenser detta får samt hur man kan arbeta för att på bästa sätt hantera situationen. Den andra workshopen fokuserar på förutsättningarna för teamets arbete som t ex mål, process, struktur och stöd.

 

Vid båda tillfällena fungerar AIMS-konsulter som facilitatorer för en diskussion som syftar till att skapa förståelse för nuläge och konsekvenser samt för att skapa beslut om åtgärder för att förbättra gruppens arbete och resultat.

 

Dessa två workshops kompletteras med uppföljningsmöten efter behov.

Performance Management kan definieras som en process som kontinuerligt identifierar, värderar och utvecklar individers prestationer i en verksamhet. För att göra det är varje individs resultat och mål kopplade till företagets övergripande uppdrag och målsättningar.

 

Våra Performance Management program ger tydliga resultat. Fokus ligger på både de långsiktiga utvecklingsplanerna för verksamheten och på förväntningarna på varje enskild roll. Vi definierar kraven för de specifika rollerna i fråga; vilken kunskap, erfarenhet och beteendekompetens som krävs för att uppfylla och överskrida affärsmålen. Vi analyserar sedan individens kapacitet och potential genom att använda utvärderingar och strukturerade intervjuer för att identifiera styrkor och utvecklingsområden. Resultaten presenteras för både uppdragsgivare och deltagare.

Successionsplanering är en viktig komponent i den långsiktiga planeringen av företagets ledarpotential och personalresurser. Det innebär att skapa en integrerad, systematisk strategi för att identifiera, utveckla och behålla kompetenta och skickliga ledare och medarbetare i linje med de framtida affärsmålen.

 

I vår successionsplaneringsprocess bistår vi våra kunder med den långsiktiga planeringen och identifierar vilka positioner som är extra kritiska för att uppnå nuvarande och framtida affärsmål. Vi analyserar sedan vilka nyckelpersoner som är intresserade av och har potentialen att fylla positionerna och var man behöver stärka upp med externa kandidater.

Submit your CV

Please click here to submit your CV to the AIMS Sweden team

Vårt Team

AIMS International har cirka 350 konsulter över hela världen. Drygt 30 av dessa finns i Norden/Baltikum och i Sverige är vi ett team på nio konsulter.

För oss är det viktigt med ständig utveckling i det vi gör; att komma vidare kunskapsmässigt och att söka allt bättre arbetsformer. Därför fokuserar vi också kontinuerligt på vår egen utveckling – både som enskilda konsulter och som team. Allt för att kunderna ska få ett samarbete i framkant. Vi arbetar uppdragsstyrt och kundanpassat. Någon av oss är alltid ansvarig, men för att skapa de bästa resultaten nyttjar vi teamets kraft. Både kompetensmässigt, resursmässigt och kreativt. Våra olika kompetenser kanaliseras in i kunduppdragen och samarbetet fungerar som en viktig källa till intern inspiration och gemenskap.

Lokala kontor

AIMS International Sweden
Tullgränd 4, 5th floor, Stockholm SE-111 30, Sweden

[email protected]
+46 8 122 076 20

This page is available also in

EnglishSwedish